پيشنهاد جالب نصرالله به حكومت لبنان: بگوييد آره، از ايران تانكرها بنزين مي خريم

پيشنهاد جالب نصرالله به حكومت لبنان: بگوييد آره، از ايران تانكرها بنزين مي خريم
09 ماه ژوئن 2021, 09:52

پيشنهاد جالب نصرالله به حكومت لبنان: بگوييد آره، از ايران تانكرها بنزين مي خريم