سربازان ارتش آذربايجان واگن ارتش ارمنستان را از بالاي كوه پایین انداختند

سربازان ارتش آذربايجان واگن ارتش ارمنستان را از بالاي كوه پایین انداختند
28 ماه مه 2021, 11:18

سربازان ارتش آذربايجان واگن ارتش ارمنستان را از بالاي كوه پایین انداختند