شادمانى و جشن در سرتاسر فلسطين بعد از مجبور شدن اسرائيل به آتش بس

شادمانى و جشن در سرتاسر فلسطين بعد از مجبور شدن اسرائيل به آتش بس
21 ماه مه 2021, 09:28

شادمانى و جشن در سرتاسر فلسطين بعد از مجبور شدن اسرائيل به آتش بس