ويرانيها در عسقلان و اسدود اسرائيل بعد از موشكهاي فلسطينيان

ويرانيها در عسقلان و اسدود اسرائيل بعد از موشكهاي فلسطينيان
11 ماه مه 2021, 16:15

ويرانيها در عسقلان و اسدود اسرائيل بعد از موشكهاي فلسطينيان