کارمندان گمرک آذربایجان در آستارا 43 کیلوگرم مواد مخدر را که در مبلمان جاسازی شده بود، کشف کردند

کارمندان گمرک آذربایجان در آستارا 43 کیلوگرم مواد مخدر را که در مبلمان جاسازی شده بود، کشف کردند
28 آوریل 2021, 09:35

کارمندان گمرک آذربایجان در آستارا 43 کیلوگرم مواد مخدر را که در مبلمان جاسازی شده بود، کشف کردند