شادمانی هزاران فلسطینی به خاطر برچیده شدن موانع و ایستهای بازرسی مسجد قدس

شادمانی هزاران فلسطینی به خاطر برچیده شدن موانع و ایستهای بازرسی مسجد قدس
26 آوریل 2021, 15:14

شادمانی هزاران فلسطینی به خاطر برچیده شدن موانع و ایستهای بازرسی مسجد الاقصی