مصر از «شهر طلایی گم‌شده» و یک گور دست‌جمعی «غیرعادی» انسان در آن رونمایی می‌کند

مصر از «شهر طلایی گم‌شده» و یک گور دست‌جمعی «غیرعادی» انسان در آن رونمایی می‌کند
10 آوریل 2021, 11:29

مصر از «شهر طلایی گم‌شده» و یک گور دست‌جمعی «غیرعادی» انسان در آن رونمایی می‌کند