پس از خروج کشتی باری، تردد در کانال سوئز به حالت عادی بازگشت

پس از خروج کشتی باری، تردد در کانال سوئز به حالت عادی بازگشت
30 مارس 2021, 11:49

پس از اخراج کشتی باری بزرگ تردد در کانال سوئز به حالت عادی بازگشت