خسارتهای مادی در فرودگاه أبهای سعودیه بعد حملات حوثیها

خسارتهای مادی در فرودگاه أبهای سعودیه بعد حملات حوثیها
11 فوریه 2021, 11:27

خسارتهای مادی در فرودگاه أبهای عربستان سعودی بعد حملات حوثیها