شلیک موشک های بالستیک سپاه از فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری به اهدافی در اقیانوس هند

شلیک موشک های بالستیک سپاه از فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری به اهدافی در اقیانوس هند
16 ژانویه 2021, 13:43

شلیک موشک های بالستیک سپاه از فاصله ۱۸۰۰ کیلومتری به اهدافی در اقیانوس هند و اصابت دقیق