نيروهاى ارمنى به اذان سرباز آذربايجانى گوش مى دهند

نيروهاى ارمنى به اذان سرباز آذربايجانى گوش مى دهند
18 نوامبر 2020, 08:36

نيروهاى ارتش ارمنى به اذان سرباز آذربايجانى گوش مى دهند