مسلحین ارمنی در قره باغ به این شکل جلو ارتش آذربایجان فرار می کنند

مسلحین ارمنی در قره باغ به این شکل جلو ارتش آذربایجان فرار می کنند
09 نوامبر 2020, 12:07

مسلحین ارمنی در قره باغ به این شکل جلو ارتش آذربایجان فرار می کنند