انتشار تصاویر جدید از ضربات دقیق به مواضع ارتش ارمنستان در تاریخ - 24.10.2020

انتشار تصاویر جدید از ضربات دقیق به مواضع ارتش ارمنستان در تاریخ - 24.10.2020
24 اکتبر 2020, 13:44

 

انتشار تصاویر جدید از ضربات دقیق به مواضع ارتش ارمنستان در تاریخ - 24.10.2020