تصاویر جدید از ضربات دقیق به مواضع ارتش ارمنستان (23.10.2020)

تصاویر جدید از ضربات دقیق به مواضع ارتش ارمنستان (23.10.2020)
23 اکتبر 2020, 14:15

تصاویر جدید از ضربات دقیق به مواضع ارتش ارمنستان در تاریخ - 23.10.2020