روز دوازدهم/ یکی از شدیدترین ضربات آذربایجان به نیروهای ارمنی

روز دوازدهم/ یکی از شدیدترین ضربات آذربایجان به نیروهای ارمنی
09 اکتبر 2020, 17:50

 

روز دوازدهم/ یکی از شدیدترین ضربات آذربایجان به نیروهای ارمنی