افسر آذربايجانى: ببينيد اين ارتش پیامبری و حسيني عازم جنگ قره باغ است

افسر آذربايجانى: ببينيد اين ارتش پیامبری و حسيني عازم جنگ قره باغ است
09 اکتبر 2020, 09:01

افسر آذربايجانى: ببينيد اين ارتش پیامبری و حسيني عازم جنگ قره باغ است