ارتش آذربایجان 3 تانک نیروهای ارمنی را در هوراديز صحیح و سالم به غنیمت گرفت

ارتش آذربایجان 3 تانک نیروهای ارمنی را در هوراديز صحیح و سالم به غنیمت گرفت
08 اکتبر 2020, 13:51

 

ارتش آذربایجان ۳ تانک نیروهای ارمنی را در هوراديز صحیح و سالم به غنیمت گرفت