رجزخوانى افسر آذربايجانى در جبهه قره باغ: يا صاحب الزمان

رجزخوانى افسر آذربايجانى در جبهه قره باغ: يا صاحب الزمان
07 اکتبر 2020, 11:59

رجزخوانى افسر آذربايجانى در جبهه قره باغ: يا صاحب الزمان