ارتش آذربایجان 3 تانک نیروهای ارمنی را صحیح و سالم به غنیمت گرفت

ارتش آذربایجان 3 تانک نیروهای ارمنی را صحیح و سالم به غنیمت گرفت
07 اکتبر 2020, 07:58

 ارتش آذربایجان ۳ تانک نیروهای ارمنی را صحیح و سالم به غنیمت گرفت