غنیمتهای جنگی که در جبهه شهر جبراییل به دست ارتش آذربایجان افتاد

غنیمتهای جنگی که در جبهه شهر جبراییل به دست ارتش آذربایجان افتاد
06 اکتبر 2020, 12:19

غنیمتهای جنگی که در جبهه شهر جبراییل به دست ارتش آذربایجان افتاد