نیروهای اشغالگر ارمنستان آتش بس را نقض کردند/ یک ارتشی جمهوری آذربایجان زخمی شد

نیروهای اشغالگر ارمنستان آتش بس را نقض کردند/ یک ارتشی جمهوری آذربایجان زخمی شد
15 سپتامبر 2020, 17:44

نیروهای اشغالگر ارمنستان آتش بس را نقض کردند/ یک ارتشی جمهوری آذربایجان زخمی شد