كودكان بحرين: هر گز اسرائيل را به رسميت نخواهيم شناخت

كودكان بحرين: هر گز اسرائيل را به رسميت نخواهيم شناخت
12 سپتامبر 2020, 15:34

 

كودكان بحرين: هر گز اسرائيل را به رسميت نخواهيم شناخت