آتشسوزى "جهنمى" در غرب آمريكا به خصوص سانفرانسیسکو

آتشسوزى "جهنمى" در غرب آمريكا به خصوص سانفرانسیسکو
10 سپتامبر 2020, 09:28

آتشسوزى گسترده در غرب آمريكا به خصوص سانفرانسیسکو