خاکباران کردن عمدی نیرویهای آمریکایی توسط هلیکوپتر روسی در حسکه سوریه

خاکباران کردن عمدی نیرویهای آمریکایی توسط هلیکوپتر روسی در حسکه سوریه
27 آگوست 2020, 10:05

خاکباران کردن عمدی نیرویهای آمریکایی توسط هلیکوپتر روسی در حسکه سوریه. تنشها بین روسیه با آمریکا و مردم بومی و عشایر با آمریکا، روز بروز داره بیشتر میشه.