انفجار خیلی مهیب و وحشتناک در بیروت - صدها کشته و زخمی وجود دارد

انفجار خیلی مهیب و وحشتناک در بیروت - صدها کشته و زخمی وجود دارد
05 آگوست 2020, 08:40

انفجار خیلی مهیب و وحشتناک در پایتخت لبنان - صدها کشته و زخمی وجود دارد