هدف قرار گرفتن خانه ها در روستاي آذربايجان از طرف ارتش ارمنستان

هدف قرار گرفتن خانه ها در روستاي آذربايجان از طرف ارتش ارمنستان
16 جولای 2020, 13:06

 

هدف قرار گرفتن خانه ها در روستاي آذربايجان از طرف ارتش ارمنستان