هزاران نفر از مردم آذربایجان برای حمایت از ارتش به خیابان های باکو آمدند

هزاران نفر از مردم آذربایجان برای حمایت از ارتش به خیابان های باکو آمدند
15 جولای 2020, 09:53

 

هزاران نفر از مردم آذربایجان برای حمایت از ارتش به خیابان های باکو آمدند