روز ۳۸ اعتراضات آمریکا: تظاهرات گسترده در نیویورک

روز ۳۸ اعتراضات آمریکا: تظاهرات گسترده در نیویورک
06 جولای 2020, 09:05

روز ۳۸ اعتراضات آمریکا! : تظاهرات گسترده در نیویورک٫ سوزاندن پرچمها و براندازی مجسمه های شخصیتهای تاریخی آمریکا ایالتهای مختلف