تظاهرات در آمریکا ادامه دارد/ معترضان سعی دارند مجسمه جلو کاخ سفید را براندازند

تظاهرات در آمریکا ادامه دارد/ معترضان سعی دارند مجسمه جلو کاخ سفید را براندازند
24 ماه ژوئن 2020, 09:15

 

تظاهرات در آمریکا ادامه دارد/ معترضان سعی دارند مجسمه جلو کاخ سفید را براندازند