نوزدهمین روز اعتراضات آمریکا؛ تظاهرات در بروکلین نیو یورک

نوزدهمین روز اعتراضات آمریکا؛ تظاهرات در بروکلین نیو یورک
15 ماه ژوئن 2020, 10:02

نوزدهمین روز اعتراضات آمریکا؛ تظاهرات ضد نژادپرستی در بروکلین نیو یورک