تا حالا باکو را چنین خالی خالی ندیده اید

تا حالا باکو را چنین خالی خالی ندیده اید
12 ماه ژوئن 2020, 14:11

تا حالا باکو را چنین خالی خالی ندیده اید. اواخر هر هفته باکو به خاطر کورونا چنین خالی خالی می شود.