معترضین آمریکایی مجسمه کلمبوس را به دریاچه انداختند و ادامه اعتراضات در مقابل کاخ سفید

معترضین آمریکایی مجسمه کلمبوس را به دریاچه انداختند و ادامه اعتراضات در مقابل کاخ سفید
10 ماه ژوئن 2020, 09:37

معترضین آمریکایی مجسمه کلمبوس را به دریاچه انداختند و ادامه اعتراضات در مقابل کاخ سفید