تظاهرات آمریکا: سرنگونی نماد برده‌داری در بریستول انگلیس

تظاهرات آمریکا: سرنگونی نماد برده‌داری در بریستول انگلیس
08 ماه ژوئن 2020, 11:06

تظاهرکنندگان انگلیسی در شهر بریستول مجسمه ادوارد کلستون، از اعضای شرکت سلطنتی آفریقا و تاجر برده در قرن ۱۷ را سرنگون کردند.