شنیده شدن صدای شکستن جمجه سر معترض مسن در نیویورک در برخورد پلیس ضد شورش!

شنیده شدن صدای شکستن جمجه سر معترض مسن در نیویورک در برخورد پلیس ضد شورش!
06 ماه ژوئن 2020, 11:49

 

شنیده شدن صدای شکستن جمجه سر معترض مسن در نیویورک در برخورد پلیس ضد شورش!