تظاهرات به 250 شهر آمریکا و 23 کشور از جمله فرانسه سرایت کرد

تظاهرات به 250 شهر آمریکا و 23 کشور از جمله فرانسه سرایت کرد
03 ماه ژوئن 2020, 09:07

تظاهرات ضد پلیس آمریکا به ۲۵۰ شهر این کشور و ۲۳ کشور خارجی از جمله فرانسه سرایت کرد.