جمهوری آذربایجان از امروز بخشی از محدودیت‌های مربوط به قرنطینه کرونا را لغو کرد

جمهوری آذربایجان از امروز بخشی از محدودیت‌های مربوط به قرنطینه کرونا را لغو کرد
18 ماه مه 2020, 13:02

حکومت آذربایجان از امروز ۱۸ می بخشی از محدودیتهای مربوط به قرنطینه کورونا را لغو کرد