استاندار بیله سوار این گونه دستگیر شد/او به کمک هزینه های مربوط به کورونا دست برده است

استاندار بیله سوار این گونه دستگیر شد/او به کمک هزینه های مربوط به کورونا دست برده است
01 ماه مه 2020, 15:21

استاندار بیله سوار جمهوری آذربایجان این گونه دستگیر شد/او به کمک هزینه های مربوط به کورونا دست برده است