بسته ماندن مرز آذربایجان و ایران تا 20 آوریل تمدید شد

بسته ماندن مرز آذربایجان و ایران تا 20 آوریل تمدید شد
25 مارس 2020, 15:28

بسته ماندن مرز آذربایجان و ایران تا ۲۵ روز دیگر تمدید شد