کورونا در آذربایجان: ورود ماشینها و سرنشینهای غیر باکویی به پایتخت ممنوع شد

کورونا در آذربایجان: ورود ماشینها و سرنشینهای غیر باکویی به پایتخت ممنوع شد
17 مارس 2020, 16:19

تدابیر کورونا در آذربایجان: ورود ماشینها و سرنشینهای غیر باکویی به پایتخت ممنوع شد.