کمپینی برای پاک کردن ویروس نژادپرستی

کمپینی برای پاک کردن ویروس نژادپرستی
16 مارس 2020, 15:54

یک سازمان چینی کمپینی به راه انداخته است تا در حین مبارزه با شیوع ویروس کرونا، مبارزه با نژادپرستی را نیز به مردم یادآوری کند.