بیمارستانهای صحرایی آذربایجان در مرز ایران فعالیت ضد کورونا را تقویت کردند

بیمارستانهای صحرایی آذربایجان در مرز ایران فعالیت ضد کورونا را تقویت کردند
03 مارس 2020, 15:00

به گزارش اینترآذ بیمارستانهای صحرایی جمهوری آذربایجان در مرز ایران فعالیت ضد کورونا را تقویت کردند. ضمن اینکه جز تردد ماشینهای باری همه رفت و آمدها در مرز ایران-آذربایجان متوقف شده است. در جمهوری آذربایجان تا به حال ۳ کورونایی ثبت شده که هر سه از ایران آمده اند.