ترکیه ضربات سنگین خود به ارتش سوریه را نشان داد

ترکیه ضربات سنگین خود به ارتش سوریه را نشان داد
28 فوریه 2020, 14:13

ترکیه ضربات سنگین خود به ارتش سوریه را نشان داد