حوثیها گوشه هایی از عملیات وسیع «بنیان مرصوص» را به نمایش گذاشتند

حوثیها گوشه هایی از عملیات وسیع «بنیان مرصوص» را به نمایش گذاشتند
01 فوریه 2020, 15:14

حوثیها گوشه هایی از عملیات وسیع «بنیان مرصوص» را به نمایش گذاشتند.