نخستین فیلم از حضور سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیرکبیر

نخستین فیلم از حضور سفیر انگلیس مقابل دانشگاه امیرکبیر
13 ژانویه 2020, 11:41

سفیر انگلیس، که با حضور مقابل دانشگاه امیرکبیر در حال فیلمبرداری از تجمع اعتراضي بود، بازداشت, و بعد ازاد شد.