پلیس تهران فیلمی از بازداشت شدگان عوامل آشوب و غارت را نشان داد

پلیس تهران فیلمی از بازداشت شدگان عوامل آشوب و غارت را نشان داد
20 نوامبر 2019, 12:57

پلیس تهران فیلمی از بازداشت شدگان عوامل آشوب و غارت را نشان داد