لحظه برخورد موشکهای مقاومت فلسطینی به اتوبان بزرگ در اسراییل

لحظه برخورد موشکهای مقاومت فلسطینی به اتوبان بزرگ در اسراییل
12 نوامبر 2019, 14:16

لحظه برخورد موشکهای مقاومت فلسطینی به اتوبان بزرگ در اسراییل. قابل ذکر است که قبل از این اسراییل یک فرمانده «سرایا القدس» را ترور کرده است.