زمانی که مردم سوریه نیروهای آمریکا را با سنگباران بدرقه می کنند

زمانی که مردم سوریه نیروهای آمریکا را با سنگباران بدرقه می کنند
22 اکتبر 2019, 09:54

زمانی که مردم سوریه نیروهای آمریکا را با سنگباران بدرقه می کنند