ارتش سوریه به مهمترین منطقه مرزی با ترکیه یعنی شهر کوبانی وارد شد

ارتش سوریه به مهمترین منطقه مرزی با ترکیه یعنی شهر کوبانی وارد شد
17 اکتبر 2019, 09:32

ارتش سوریه به مهمترین منطقه مرزی با ترکیه یعنی شهر کوبانی وارد شد