صحبت‌های جدید رهبر انقلاب ایران درباره ساخت بمب اتم

صحبت‌های جدید رهبر انقلاب ایران درباره ساخت بمب اتم
09 اکتبر 2019, 15:19

صحبت‌های جدید رهبر انقلاب ایران درباره ساخت بمب اتم: با آنکه می توانستیم، قاطعانه و شجاعانه در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم.