افسر اسراییلی سربازان خود را که از سنگ فلسطینیها فرار می کنند این گونه توبیخ کرد

افسر اسراییلی سربازان خود را که از سنگ فلسطینیها فرار می کنند این گونه توبیخ کرد
05 اکتبر 2019, 11:19

افسر اسراییلی سربازان خود را که از سنگ فلسطینیها فرار می کنند این گونه توبیخ کرد